1974: Όταν ο Τσε ήταν απαγορευμένος στην Ελλάδα…

Αθήνα, Ιανουάριος 1974. Ο Σύλλογος εκδοτών βιβλιοπωλών κοινοποιεί… διαταγή της Γενικής Ασφάλειας και του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων γιά την απαγόρευση κυκλοφορίας του βιβλίου του Μισέλ Λεβί «Ο Τσε Γκεβάρα και ο Μαρξισμός».

ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ

Α π α γ ο ρ ε ύ ο μ ε ν

1. Την εμπορίαν (λιανικήν ή χονδρικήν) ως και την καθ’ οιονδήποτε τρόπον κυκλοφορίαν ή διάθεσιν του υπό του εκδοτικού οίκου «ΚΑΡΑΝΑΣΗ» εκδοθέντος κομμουνιστικού βιβλίου του MICHAEL LOWY «Ο ΤΣΕ ΓΚΟΥΕΒΑΡΑ ΚΑΙ Ο ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ», μετάφρασις Έλλης Αλεξίου.

2. Εκδόται, βιβλιοπώλαι και πάντες οι μετ’ αυτών συναλλασσόμενοι, κατέχοντες το εν λόγω βιβλίον επί σκοπώ πωλήσεως ή κατ’ άλλον τρόπον διαθέσεως υποχρεούνται όπως εντός πέντε (5) ημερών το δηλώσουν εις τα αρμοδίας Αστυνομικάς Αρχάς, αποσύρουν δε της κυκλοφορίας τούτο εναποθέτοντες εις τας αποθήκας των.

3. Οι παραβάται της παρούσης θα παραπέμπονται εις τας Έκτακτα Στρατοδικεία και θα τιμωρούνται συμφώνως προς τας διατάξεις του «περί καταστάσεως πολιορκίας» Νόμου.

Εν Αθήναις τη 25η Ιανουαρίου 1974

Ο Αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ, Στρατηγός.